Algemene voorwaarden van Vlan.be

 1. De diensten
  • De diensten die op deze site worden aangeboden bestaan er uitsluitend in een virtuele plaats tot uitwisseling aan te bieden en de contacten tussen gebruikers te vergemakkelijken. Deze diensten worden aangeboden door de NV NV Groupe Vlan (ondernemingsnr : 0432916146) met maatschappelijke zetel aan de NV Groupe Vlan, Koningstraat 100, 1000 Brussel ingeschreven in de griffie van de handelsrechtbank te Brussel. NV Groupe Vlan benadrukt dat elke weergave of gebruik van de diensten van NV Groupe Vlan, al dan niet gratis of een gebruikersaccount vereisend, vooronderstelt dat U zich ertoe verbindt deze Algemene Voorwaarden te respecteren en na te leven.
  • Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, ze af te drukken en te bewaren. Bovendien vereisen bepaalde diensten dat U bepaalde Specifieke Voorwaarden, of een gebruikersovereenkomst aanvaardt die zich op de daartoe bestemde pagina’s bevindt. Indien niets anders werd bepaald, zijn deze regels samen van toepassing met de Algemene Voorwaarden.
 2. Recht op de privacy
  • Teneinde het recht op de privacy te beschermen werd op 8 december een wet gestemd in België die kan geraadpleegd worden op www.privacy.fgov.be. Deze wet is conform het Koninklijk Besluit op 13 februari 2001. NV Groupe Vlan hecht veel belang aan het recht op de privacy van zijn gebruikers en klanten en leeft de wetgeving rond privacy strikt na. Alle gegevens van consumenten door NV Groupe Vlan verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens een strenge deontologie te vinden in ons beleid ter eerbiediging van de privacy.
 3. Beperking aansprakelijkheid en waarborg
  • Deze site is een plaats ter uitwisseling van informatie tussen gebruikers. De diensten - het leeuwendeel gratis – zijn voornamelijk bestemd voor particulier, redelijk en normaal gebruik voor het overgrote deel van gebruikers. NV Groupe Vlan NV heeft geen baat bij de transacties die worden uitgevoerd met behulp van de site en kan dus ook niet de behoeften van een professioneel gebruik garanderen meerbepaald met betrekking tot de snelheid, toegankelijkheid en precisie van de diensten of gegevens.
  • Het gedrag van gebruikers
   • Handvest van de gebruiker
   • De gebruiker is als enige aansprakelijk voor informatie, gegevens, foto’s en andere elementen die worden gepost in het kader van een advertentie, commentaar of in zijn persoonlijke ruimte op de site. Hij stelt zich borg voor de inhoud ervan.
   • Als U vindt dat de inhoud of advertenties van gebruikers kwaadwillig, onwettelijk is of de goede zeden schendt, gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op info@vlan.be
   • Niettegenstaande NV Groupe Vlan in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie door gebruikers op de site geplaatst, behoudt NV Groupe Vlan zich het recht voor éénzijdig alle informatie die werd achtergelaten op de site en die zij obsceen, kwaadaardig, de goede zeden schendend of schadelijk voor zichzelf, zijn partners, andere gebruikers of haar imago acht, van de site te verwijderen. In geval van verwijdering of aanpassing zal elk bezwaar van de gebruiker in kwestie worden overwogen met oog op herpublicatie maar dit zal in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling onder welke vorm ook.
  • Waarborgen voor het functioneren
   • Het functioneren van de site op eender welk tijdstip en onder elke omstandigheid wordt niet gewaarborgd. Wij stellen alles, in de mate van het mogelijke, in het werk om onze diensten toegankelijk te houden voor een maximum aan gebruikers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur maar zonder verplichting. In geval van onderbreking zal NV Groupe Vlan alle middelen die zij daartoe het meest geschikt acht inschakelen om deze situatie zo vlug mogelijk te verhelpen.
   • NV Groupe Vlan behoudt zicht het recht voor om de toegang tot de site op eender welk moment te onderbreken omwille van onderhoudsredenen of opwaardering of voor elke andere technische reden. De onderbreking van de toegang of fouten ten tijde van overbrenging van elektronische gegevens kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een financiële of andere compensatie.
  • Malware / Virus
   • NV Groupe Vlan stelt alles wat zij redelijk acht in het werk om acties van derden gericht op beschadiging, verkrijging van gegevens, verspreiding van ongewenste boodschappen,… van NV Groupe Vlan of gebruikers te verhinderen. Desalniettemin zal de verantwoordelijkheid van NV Groupe Vlan niet in het geding komen indien met de verschillende beveiligingsniveaus om zulke situaties te vermijden, weet te omzeilen.
   • NV Groupe Vlan raadt ten stelligste het gebruik van anti-virusprogramma’s aan als U gebruik maakt van het internet.
  • De integratie van inhoud, van derden afkomstig, kan de zichtbaarheid van informatie op de site wijzigen. Links van derden worden niet gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en de aansprakelijkheid van NV Groupe Vlan kan geenszins worden opgeworpen voor het gebruik of de inhoud ervan. Indien deze inhoud ontoelaatbaar, kwaadaardig of de goede zeden schendt gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op info@vlan.be
  • De aansprakelijkheid van NV Groupe Vlan kan niet worden ingeroepen door feiten van derden zoals de aanwezigheid van informatie door gebruikers achtergelaten en toegankelijk met behulp van de verschafte diensten, zonder voorafgaande kennisgeving. Evenmin wordt de verantwoordelijkheid van NV Groupe Vlan zij het contractueel, noch extra-contractueel opgewekt door een lichte, een zware fout of het bedrog van derden. NV Groupe Vlan zal niet verantwoordelijk worden geacht voor het verlies van winst, clienteel, gegevens of informatie die op de site werd opgeslagen in het kader van een particulier of commercieel gebruik, noch door indirecte schade voortvloeiend uit particulier gebruik. Het komt aan U toe om eventuele schade te beperken bij ontdekking ervan door de gepaste maatregelen te nemen.
 4. Intellectuele rechten
  • Auteursrechten – Bij het sluiten van contracten met gebruikers van onze site verbindt het lid er zich toe de intellectuele rechten van derden te respecteren en draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor elke inbreuk daarop en de kosten eruit voortvloeiend ten aanzien van hun eigenaar.
  • De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de verschafte informatie en gegevens eigendom blijven van NV Groupe Vlan en haar leveranciers en verbindt zich ertoe deze niet te veranderen. Het hergebruik, verspreiding, verkoop, onthulling of gebruik van deze site en haar inhoud voor commerciële doelen in welke zin ook vereist de voorafgaande schriftelijke toelating door NV Groupe Vlan, Koningstraat 100, 1000 Brussel. Het is evenzeer verboden om informatie op deze site of aanverwante diensten op te slaan in een gegevensbank of voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Het automatische ‘caching’ van gegevens is evenwel toegestaan.
  • Met als enige doel toe te laten dat NV Groupe Vlan de verschafte gegevens gebruikt en teneinde te verhinderen dat NV Groupe Vlan geen rechten schendt die de gebruiker bezit op de verschafte informatie, kent de gebruiker aan NV Groupe Vlan een niet-exclusief, universeel, oneindig, onherroepelijk, gratis en overdraagbaar (multi-framing) recht toe op de verschafte informatie om zodoende NV Groupe Vlan in de mogelijkheid te stellen om de auteursrechten en publiciteitsrechten (met uitsluiting van alle andere rechten) uit te oefenen in alle media gekend of ongekend uitsluitend met oog op marketingacties.
 5. Toepasselijk recht, bevoegdheid en diverse bepalingen
  • In geval een deel van de voorliggende voorwaarden niet van toepassing worden geacht, wordt dat deel vervangen in overeenstemming met de vigerende wetgeving en met oogmerk de vervangen bepalingen zoveel mogelijk te benaderen; de andere voorwaarden in hun volledigheid blijven onverminderd van toepassing.
  • De huidige bepalingen en de annexen waarnaar zij verwijzen vertegenwoordigen de geheelheid van de akkoorden gesloten tussen gebruikers en de NV Groupe Vlan en vernietigen en vervangen elk contact, voorgaand of tijdelijk voorstel, onder elektronische, geschreven of gesproken vorm van kracht tussen de gebruiker en NV Groupe Vlan.
  • De interpretatie van de algemene voorwaarden en alle geschillen zal worden beoordeeld en beslist volgens Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.